Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Zapytanie ofertowe

Dodano: 2017-03-16

Niniejszym zwracamy si z prob o przedstawienie oferty na: urzdzenia czyszczce wraz z instalacj elektryczn oraz suszarnia kontenerowa do nasion wraz z kontenerami dla realizacji projektu: „Wdroenie innowacyjnych procesów poprzez zakup urzdze i oprogramowania w Przedsibiorstwie Produkcyjno-Handlowym AGRONAS Sp. z o.o.”


zdj?cie kategorii

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia s urzdzenia czyszczce wraz z instalacj elektryczn oraz suszarnia kontenerowa do nasion wraz z kontenerami.

Zaoenia techniczne przedmiotu zamówienia podano w zaczniku nr 1 do zapytania – Specyfikacja techniczna.

Zadanie opisane w niniejszym zadaniu nie moe by dzielone, nie dopuszcza si skadania ofert czciowych. Rozpatrywane bd wycznie oferty obejmujce realizacj caego zadania.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania wicej ni jednej oferty przez jednego oferenta lub grup oferentów dziaajcych wspólnie.

Nie dopuszcza si skadania ofert zawierajcych wicej ni jeden wariant realizacji zadania.

W przypadku zastosowania odmiennych rozwiza technologicznych ni okrelonych w zaczniku nr 1 – Specyfikacja techniczna oferent winien doczy uzasadnienie takiego rozwizania. Zastosowanie odmiennych rozwiza nie moe mie wpywu na zasadnicze zaoenia i funkcje zadania.

 

Warunki udziau w postpowaniu

O udzielenie zamówienia mog ubiega si Oferenci, którzy posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci w zakresie odpowiadajcym przedmiotowi zapytania oraz nie podlegaj wykluczeniu z moliwoci realizacji zadania na podstawie odrbnych przepisów lub prawomocnych wyroków sdu.

Oferent powinien posiada niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponowa potencjaem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia, w szczególnoci posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej za szkody wynike z tytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.

Nie znajduje si w stanie upadoci lub likwidacji.

Nie podlega wykluczeniu z postpowania.

Ocena speniania przedstawionych wyej warunków zostanie dokonana na podstawie podpisanego przez Oferentów owiadczenia wedug wzoru zaczonego do niniejszego zapytania – zacznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Kryteria oceny ofert

Oferent zobowizany jest do umieszczenia w ofercie danych pozwalajcych na ocen oferty wedug przyjtych kryteriów. Wybór najkorzystniejszej oferty nastpi w oparciu o nastpujce kryteria:                       

                                                                                                         

Opis sposobu przyznawania punktacji

Badana oferta otrzyma zaokrglon do dwóch miejsc po przecinku ilo sumy punktów wynikajc z dziaa:

Dla kryterium – Warto oferty - 90%:

Pi (C) = Cmin /Ci - x 100 x 90%

gdzie:

Pi(C) - ilo punktów jakie otrzyma oferta badana „i” za kryterium

"Warto"

Cmin  - najnisza cena sporód wszystkich wanych i nieodrzuconych

ofert

Ci - cena oferty badanej „i"

 

Dla kryterium – Okres gwarancji – 10%:

Pi (OG) =OGi /OG max - x 100 x 10%

 

gdzie:

Pi(OG) - ilo punktów jakie otrzyma oferta badana „i” za kryterium "Okres gwarancji"

OG max  - najduszy okres gwarancji z sporód wszystkich wanych i nieodrzuconych ofert

OGi – okres gwarancji oferty badanej „i".

 

Zamówienie zostanie udzielone temu Oferentowi, którego oferta uzyska najwysz liczb punktów  w ostatecznej ocenie punktowej.

Jeeli Zamawiajcy nie moe dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgldu na to,  e zostay zoone oferty o takiej samej sumie punktów, Zamawiajcy wezwie Oferentów, którzy zoyli te oferty, do zoenia w terminie okrelonym przez Zamawiajcego ofert dodatkowych.

Oferenci, skadajc oferty dodatkowe, nie mog zaoferowa cen wyszych ni zaoferowane w zoonych ofertach.

 

Informacja na temat zakresu wykluczenia ofert.

W postpowaniu nie mog bra udziau nastpujce podmioty:

a) podmioty nie posiadajce dowiadczenia w montau urzdze technologicznych do czyszczenia nasion.

b) podmioty powizane z Zamawiajcym osobowo lub kapitaowo. Przez powizania kapitaowe lub osobowe rozumie si wzajemne powizania midzy beneficjentem lub osobami upowanionymi do zacigania zobowiza w imieniu beneficjenta lub osobami wykonujcymi w imieniu beneficjenta czynnoci zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegajce w szczególnoci na:

- uczestniczeniu w spóce jako wspólnik spóki cywilnej lub spóki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziaów lub akcji;

- penieniu funkcji czonka organu nadzorczego lub zarzdzajcego, prokurenta, penomocnika;

- pozostawaniu w zwizku maeskim, w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej;

- pozostawaniu z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e moe to budzi uzasadnione wtpliwoci co do bezstronnoci tych osób.

 

Oferent zobowizany jest doczy do oferty stosowne owiadczenie potwierdzajce brak przesanek do wykluczenia oferty z postpowania. Wzór owiadczenia stanowi zacznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Termin skadania ofert.

Termin skadania ofert upywa w dniu 24-03-2017r. Za termin zoenia oferty uznaje si dat wpywu oferty do Zamawiajcego.

 

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 180 dni od daty podpisania umowy. Ostateczny termin na realizacj zamówienia upywa w dniu 30-09-2017r.

 

Ofert naley zoy w Przedsibiorstwie Produkcyjno – Handlowym „AGRONAS” Sp. z o.o. zlokalizowanym w Kole, ul. eromskiego 83, 62-600 Koo (w godz. 7.00 – 15.00) lub przesa drog elektroniczn na adres: e-mail: agronas@agronas.pl. Oferta zoona w sekretariacie musi znajdowa si w nieprzejrzystej i zamknitej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: oferta konkursowa „Wdroenie innowacyjnych procesów poprzez zakup urzdze i oprogramowania w Przedsibiorstwie Produkcyjno-Handlowym AGRONAS Sp. z o.o. – urzdzenia czyszczce wraz z instalacj elektryczn oraz suszarnia kontenerowa do nasion wraz z kontenerami”.

 

Akceptowalne formy skadania ofert:

Oferty mog zosta przesane faksem (nr 63 272 10 00), listem, poczt kuriersk, drog elektroniczn lub zoone osobicie  u wystawcy zapytania ofertowego.

 

Zoona oferta winna zawiera co najmniej:

-     dane identyfikujce oferenta tj. zawiera pen nazw i adres (np. winny by opatrzone pieczci firmow, zosta sporzdzone na papierze firmowym);

-     dat sporzdzenia oferty;

-     pen nazw Zamawiajcego;

-     opis przedmiotu zamówienia – pen nazw zadania;

-     warto oferty netto/brutto, warto podatku VAT;

-     warto oferty netto;

-     warunki patnoci

-     termin realizacji zamówienia;

-     termin wanoci oferty (co najmniej 1 miesic);

-     okres gwarancji;

-     podpis oferenta lub osoby upowanionej do wystpowania w jego imieniu;

-  W przypadku wersji elektronicznej za wystarczajce uwaa si podanie imienia i nazwiska osoby wystpujcej w imieniu oferenta (sporzdzajcej ofert). Za dat sporzdzenia dokumentu – uznaje si dat wysania oferty drog elektroniczn.

-     oferta sporzdzona w jzyku innym ni polski winna by przetumaczona na jzyk polski przez tumacza przysigego;

-     oferty musz odpowiada treci zapytania ofertowego.

 

Niedopuszczalne jest skadanie ofert czciowych.

Zasady modyfikacji treci zapytania ofertowego oraz modyfikacji ofert.

Zamawiajcy jest uprawniony do modyfikacji treci zapytania ofertowego przed upywem terminu skadania ofert. W przypadku modyfikacji treci zapytania zostanie umieszczona stosowna informacja na stronie internetowej Zamawiajcego oraz zostanie przekazana oferentom. W przypadku zmiany treci zapytania, termin skadania ofert moe zosta wyduony o ilo dni, które upyny od daty modyfikacji zapytania. Modyfikacja zapytania po terminie skadania ofert nie jest moliwa.

Zmiana zoonej oferty przed terminem otwarcia ofert jest moliwa jedynie w drodze wycofania oferty i ponownego zoenia poprawionej oferty przed upywem terminu skadania ofert. Modyfikacja oferty po upywie terminu skadania ofert nie jest moliwa.

 

Odrzucenie oferty

Niespenienie któregokolwiek warunku zawartego w zapytaniu ofertowym i w zaczonej Specyfikacji technicznej (zacznik nr 1) moe by powodem odrzucenia oferty.

 

Uniewanienie postpowania

Zamawiajcy zastrzega moliwo uniewanienia postpowania ofertowego bez podania przyczyny oraz rozpisanie ponownego postpowania w tym samym zakresie.

 

Kluczowe zapisy umowy o realizacj zadania

Zatwierdzona oferta stanowi zacznik do umowy z Wykonawc.

 

Dopuszcza si zastosowanie zamiennych rozwiza technicznych w trakcie realizacji zadania, pod warunkiem, e bd uzasadnione warunkami technicznymi i technologicznymi oraz nie wpyn na pogorszenie parametrów technicznych i technologicznych. Zastosowanie zamiennych rozwiza technicznych w realizacji zadania wymaga zgody obydwu stron umowy wyraonej na pimie.

Dopuszcza si wykonanie dodatkowych prac w ramach realizacji zadania objtego zamówieniem, jedynie po spenieniu nastpujcych warunków cznie:

  1. Prace dodatkowe s niezbdne dla prawidowego wykonania podstawowego zadania;
  2. Wykonanie robót dodatkowych stao si konieczne na skutek sytuacji niemoliwej do przewidzenia przed zawarciem umowy przez strony;
  3. Akceptacji pisemnej wykonania prac dodatkowych przed ich wykonaniem, przez obie strony.

 

Z powaaniem
Prezes Zarzdu
ukasz urawik

 

Zaczniki:

1. Specyfikacja, zaczniki i owiadczenie
(dodano 16.03.2017)
3. Technologia
(dodano 16.03.2017)
 


 

ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe