Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Mieszanka pod zboa, kukurydz

Oferujemy mieszank pod kukurydz i zboa charakteryzujc si du uniwersalnoci. Starannie wyselekcjonowane roliny efektywnie poprawiaj struktur gleby, przyswajajc azot i inne substancje mineralne. Sprzedawana przez nas mieszanka z powodzeniem nadaje si do uprawy przed jesiennymi zasiewami. Mon j wykorzysta równie jako mulcz bez orki przed uprawi rolin jarych w nastpnym roku, co przyczynia si do ograniczenia kosztów uprawy.

Skad mieszanki:

  • facelia bkitna 15%,

  • groch pastewny 20%,

  • gryka 10%,

  • koniczyna aleksandryjska 5%,

  • seradela 10%,

  • wyka siewna jara 15%,

  • rzodkiew oleista 15%,

  • rzepa pastewna 5%.

Rónorodno gatunkowa mieszanki pod zboa i kukurydz

Atutem mieszanki jest rónorodno gatunkowa – poszczególne roliny wytwarzaj rónorodne systemy korzeniowe, które s w stanie penetrowa gleb na wielu poziomach. To wszystko przyczynia si do poprawy struktury gleby oraz jej stanu fitosanitarnego. Roliny bobowate (groch, seradela, koniczyna) wchodz w symbioz z bakteriami brodawkowymi, skutecznie wzbogacajc stanowisko w azot. Z kolei facelia przeksztaca nieprzyswajalny fosfor w form przyswajaln. Uniwersalno mieszanki sprawia, e nadaje si do podozmianu zawierajcego nie tylko zboa czy kukurydz, ale równie midzy innymi rzepak.

Optymalizacja gleby dziki zastosowaniu mieszanki pod zboa i kukurydz

Oferujemy mieszank pod zboa i kukurydz, której zastosowanie sprawia, e gleba staje si bardziej yzna. To przekada si na lepsze warunki wzrostu dla upraw. Poprzez zastosowanie mieszanki, rolnicy mog uzyska wysze plony przy jednoczesnym obnieniu kosztów produkcji. Mieszanka zawiera roliny motylkowate, takie jak ubin biay znajdujcy si w 25% skadu oraz inne gatunki korzystajce z azotu atmosferycznego do procesu asymilacji wgla organicznego. Dziki temu roliny te wzbogacaj gleb w niezbdne skadniki odywcze, podnoszc jej warto nawozow. Proces ten pozwala równoczenie utrzyma naturaln równowag mikroorganizmów wystpujcych w glebie.

Mieszanka pod zboa i kukurydz jako wsparcie dla upraw

Proponowana mieszanka stanowi wsparcie dla upraw na kadym etapie ich rozwoju. W jej skad wchodz roliny, które wpywaj na popraw zdrowotnoci zbó i kukurydzy oraz minimalizuj ryzyko wystpienia chorób, szkodników czy stresów. Mieszanka ma równie pozytywne oddziaywanie na struktur gleby, zwikszajc jej zdolno do retencji wody. Dziki temu uprawy s lepiej chronione przed negatywnym wpywem suszy czy intensywnych opadów. W efekcie, zastosowanie mieszanki przed wysiewem zbó czy nasion paszowych, w tym kukurydzy, moe skutkowa wzrostem plonów, wysz jakoci produktów oraz redukcj kosztów zwizanych z ich upraw.

Opakowania:
Norma wysiewu:
40-60 kg/ha
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe