Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Koniczyna FIXATION Michela

Koniczyna Michela to jednoroczna rolina klimatu umiarkowanego. Pochodzi z pónocno-wschodniej czci basenu Morza ródziemnego. Odmiana wyrónia si wszechstronnoci – doskonale radzi sobie na wszystkich rodzajach gleby (kwanych i zasadowych, podmokych i okresowo zalewowych). Koniczyna Michela bardzo szybko kiekuje, dziki czemu w pierwszej fazie wzrostu tworzy rozgazion rozet, która wyrasta z jednego korzenia palowego. Pozwala to jej przetrwa w warunkach intensywnego przygryzania przez bydo. Wraz ze wzrostem temperatur lub zmniejszeniem intensywnoci przygryzania roliny kieruj si w gór, tworzc pust w rodku odyg o licznych rozgazieniach oraz kwiaty silnie przycigajce zapylacze.

Jakie s zalety uprawy koniczyny Michela?

Koniczyna Fixation wyrónia si doskona efektywnoci kosztow – norma wysiewu jest nisza o 30% w porównaniu z innymi rolinami motylkowatymi. Przekada si to take na zmniejszone zapotrzebowanie na kosztowne nawozy syntetyczne. Koniczyna Michela zostaa specjalnie wyhodowana pod ktem wikszej odpornoci na niskie temperatury i ekstremalne warunki klimatyczne. W Stanach Zjednoczonych potrafia przetrwa nawet temperatur -26⁰C bez pokrywy niegowej. Odmiana moe by stosowana jako wydajna rolina poplonowa, która wie azot w glebie. Wykorzystuje si j take do zaguszania chwastów lub produkcji kiszonki.

Koniczyna Michaela przystosowana do rónych warunków glebowych

Koniczyna Michela jest niewymagajc rolin, która dobrze radzi sobie na wszelakich rodzajach gleby, zarówno w przypadku gleb kwanych, jak i zasadowych, czy te podmokych i okresowo zalewowych. Jest to efekt jej zdolnoci do szybkiego ukorzeniania oraz wzrostu korzenia palowego. Rolina ta jest tym samym wietnym wyborem dla rolników szukajcych rolin, które poradz sobie w trudnych warunkach uprawy.

Znaczenie koniczyny Michaela dla zwierzt hodowlanych

Jednym z gównych zastosowa koniczyny Michela jest wykorzystanie jej jako paszy dla zwierzt gospodarskich. Podobnie, jak koniczyna biaa, odmiana Fixation posiada wysok warto pokarmow oraz zawiera biako o wysokiej strawnoci. Dodatkowo koniczyna Michela jest cennym ródem witamin i skadników mineralnych. Zwierzta chtnie zjadaj j przez cay okres wzrostu, co pozwala na dugotrwae utrzymanie wartoci paszowej.

Wpyw koniczyny Fixation na gleb i zrównowaony rozwój agrosystemów

Koniczyna Michela, podobnie jak inne roliny motylkowate, posiada zdolno do asymilacji azotu atmosferycznego. Dziki temu wpywa korzystnie na gleb, oczyszcza j z nadmiaru substancji organicznych i nieorganicznych oraz poprawia struktur gleby. Rolina ta moe by z powodzeniem wykorzystywana jako przedplon w uprawach rolnych, wpywajc pozytywnie na plonowanie nastpnych upraw. Ponadto koniczyna Michela to wietny wybór dla rolników dcych do ograniczenia stosowania nawozów azotowych, co moe przyczyni si do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zrównowaonego rozwoju agrosystemów.

Koniczyna Michaela wspomaga biorónorodno

Wysoka atrakcyjno kwiatów koniczyny Michela dla pszczó i innych zapylaczy sprawia, e uprawa tej roliny moe przyczyni si do wspierania biorónorodnoci na obszarach rolniczych. Zwikszenie liczby owadów zapylajcych ma pozytywne skutki dla caego ekosystemu, wpywajc korzystnie na plonowanie innych upraw rolnych. Dugofalowo, koniczyna Michela moe by wietnym sposobem na zwikszenie efektywnoci gospodarstw, jednoczenie dbajc o rodowisko naturalne i jego mieszkaców.

Opakowania:
Norma wysiewu:
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe