Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Mieszanka A2 I

Specjalna mieszanka A2-I zostaa opracowana, aby zapewni szybkie i efektywne przywrócenie równowagi ekologicznej na zniszczonych terenach. Dziki unikalnemu skadowi, mieszanka czy w sobie waciwoci traw odpornych na warunki atmosferyczne i intensywn eksploatacj, co czyni j niezwykle atrakcyjn dla inwestorów i przedsibiorstw.

Proponowana mieszankasuy do rekultywacji terenów drogowych i przemysowych: pasów rozdziau dróg, poboczy autostrad, rowów melioracyjnych, skarp, had, wysypisk i pozostaych obszarów szczególnie naraonych na erozj. Przygotowane przez nas mieszanki charakteryzuj si dobrym skadem – wszystkie skadniki wykazuj wietn tolerancj na koncentracj metali cikich i zakwaszenie gleby. Trawy, które wchodz w skad mieszanki A2-I, charakteryzuj si odpornoci na susze i mrone zimy.

Dobór traw mieszanki A2-I odpowiedni dla rekultywacji

Dobór skadników mieszanki oparto na ich waciwociach adaptacyjnych do rónych warunków siedliskowych oraz wytrzymaoci na ekstremalne warunki atmosferyczne. Dziki specjalistycznej wiedzy wiemy, e przydrone grunty czsto charakteryzuj si niejednorodnoci gleb, których waciwoci fizyczne i chemiczne s bardzo trudne do okrelenia, dlatego wszystkie trawy wykorzystywane do obsiewu autostrad musz mie niskie wymagania glebowe i wysok odporno na zmienne warunki pogodowe. W zwizku z tym, e mieszanka A2-I nadaje si do siewu na skarpach, wszystkie odmiany traw wyróniaj si szybkim tempem wzrostu i silnym systemem korzeniowym. W ten sposób tworz zwart dar, która zapobiegnie erodowaniu gleby. Gatunki wchodzce w skad mieszanki charakteryzuj si wysokim potencjaem regeneracyjnym i zdolnoci do ksztatowania korzeni o duym zasigu, co przyczynia si do stabilizacji gleby na rekultywowanych obszarach. Wszystkie te cechy czyni mieszank A2 - idealnym rozwizaniem na tereny zdegradowane czy zanieczyszczone.

Trawy z mieszanki A2-I ograniczaj erozj gleby

Jednym z gównych problemów wystpujcych na zniszczonych terenach drogowych i przemysowych jest erozja gleby. Mieszanka A2-I dziki swoim waciwociom, moe skutecznie ograniczy ten negatywny proces. Szybko rosnce korzenie traw zawartych w mieszance tworz gbczasty system, który spowalnia spyw wody po powierzchni gleby, zwikszajc tym samym jej retencj. Dziki temu, ryzyko erozji gleby jest znaczco redukowane, co wpywa korzystnie na odbudow ekosystemu oraz pozwala unikn dodatkowych kosztów zwizanych z utrat gruntów.

Zastosowanie mieszanki A2-I w rónych warunkach

Mieszanka A2-I jest uniwersalna i moe by stosowana na rónych terenach, zarówno o równym, jak i nachylonym uksztatowaniu. Dobrze sprawdza si na podoach o rónym stopniu zanieczyszczenia czy zasolenia. Odporno traw na wahania temperatury oraz skadu gleby, pozwala na ich szybkie przyjcie i adaptacj do nowego rodowiska. Warto równie podkreli, e mieszanka A2 –I jest atwa w utrzymaniu i nie wymaga stosowania dodatkowych nawozów czy rodków ochrony rolin, co sprawia, e jej zastosowanie jest ekonomicznie opacalne.

Sprzedawane mieszanki z powodzeniem mog by stosowane w rozmaitych technologiach siewu (biowóknina, hydroobsiew, siew czysty). Jeli potrzebuj Pastwo szczegóowej informacji na temat zamawianego produktu, serdecznie zachcamy do kontaktu z nasz firm!

Opakowania:

5 kg / 10 kg / 20 kg   w/g potrzeb klienta

Norma wysiewu:
250-300 kg
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe