Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Mieszanka A1 B

Od lat zajmujemy si komponowaniem wysokiej jakoci mieszanek sucych do obsiewania poboczy dróg oraz autostrad, rowów melioracyjnych, pasów rozdziau dróg i terenów szczególnie naraonych na erozj, czyli wysypisk, skarp i pozostaych obszarów poinwestycyjnych i przemysowych. Mieszanka A1-B zostaa stworzona w odpowiedzi na du niejednorodno gleb na tych terenach. W zwizku z tym, e waciwoci fizyko-chemiczne gleby s trudne do precyzyjnego ustalenia, wyselekcjonowalimy takie gatunki traw, które posiadaj niewielkie wymagania glebowe, odporno na mrone zimy i susz.

Wytrzymaa mieszanka A1-B

Gówn zalet mieszanki A1-B jest jej wyjtkowa wytrzymao na nacisk, co sprawia, e wietnie sprawdzi si na obszarach o duym nateniu ruchu. Dziki dobremu ukorzenianiu nasion mieszanka zapewnia tworzenie zwartej darni, która skutecznie utrudnia wzrost chwastów. Trawy te równie wykazuj du tolerancj na zasolenie gleby, co jest wane przy obsiewie nawierzchni drogowych. Mieszanka A1-B charakteryzuje si wysok odpornoci na choroby i szkodniki. Warto doda, e estetyka tego produktu równie stoi na wysokim poziomie, dziki równomiernemu zagszczeniu trawnika oraz atrakcyjnemu wygldowi poszczególnych traw.

Mieszanka A1-B do obsiewu terenów o duym nateniu ruchu

Mieszanka A1-B, suca midzy innymi do obsiewu dróg i autostrad, wykazuje du tolerancj na zakwaszenie gleby i koncentracj metali cikich. W skadzie produktu znalazy si równie gatunki, które wyróniaj si bardzo szybkim tempem wzrostu i posiadaj dobrze rozwinity system korzeniowy, który jest w stanie wytworzy zwart i siln dar zapobiegajc erodowaniu gleby. Ze wzgldu na swoj wyjtkow wytrzymao doskonale sprawdzi si ona równie na rondach, skrzyowaniach oraz obszarach o duym nateniu ruchu. Dziki dobrej tolerancji na niskie temperatury i susz, mieszanka ta moe by stosowana take na terenach o niekorzystnych warunkach klimatycznych. Sprawdzi si równie w rejonach przemysowych czy gospodarczych, gdzie wymagane s trawniki o duej wytrzymaoci. Estetyczny wygld tej trawy sprawia, e z powodzeniem moe by ona stosowana równie w przestrzeniach publicznych oraz w przydomowych ogrodach.

Technologie wysiewu mieszanki A1-B

Oferowane przez nas mieszanki mog by zastosowane w rónych nowoczesnych technologiach siewu (siew czysty, hydroobsiew). Na specjalne yczenie Klienta moemy dostarczy szczegóow dokumentacj zamawianego produktu. Mieszanka dostpna w opakowaniach o rónej wielkoci – istnieje moliwo spersonalizowania zakupu.

Opakowania:

5 kg / 10 kg / 20 kg   w/g potrzeb klienta

Norma wysiewu:
250-300 kg
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe