Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Mieszanka ASZ

Mieszanka ASZ suy do rekultywacji terenów takich jak autostrady, rowy czy pasy dróg (rozdzielajce i boczne). Odpowiednio dobrane skadniki mieszanek drogowych charakteryzuj si du odpornoci zarówno na okresy suche, jak i ostre zimy. Oferowane produkty cechuj si wietn tolerancj na koncentracj metali cikich oraz zakwaszenie gleby. Sprzedawane mieszanki specjalistyczne zawieraj skadniki gwarantujce szybkie tempo wzrostu, dziki czemu mona uzyska siln i zwart dar odporn na zniszczenia.

Skad mieszanki ASZ

Komponujc nasze mieszanki do rekultywacji otoczenia dróg, kierowalimy si specjalistyczn wiedz na temat gatunków traw oraz wieloletnim dowiadczeniem w brany agrotechnicznej. Nasze produkty wyróniaj si doskona wytrzymaoci i odpornoci na zmienne warunki atmosferyczne. Dziki podwyszonej tolerancji na koncentracj metali cikich mog suy do rekultywacji trudnych terenów naraonych na dziaanie spalin i pozostaych szkodliwych substancji.

Mieszanka ASZ skada si z kilku gatunków traw, które zostay starannie dobrane pod wzgldem ich waciwoci rolniczych i ekologicznych. W skad mieszanki wchodz midzy innymi ycica trwaa, kostrzewa czerwona, kupkówka pospolita oraz wiechlina kowa. Te trawy charakteryzuj si wysok tolerancj na róne warunki glebowe i klimatyczne, co sprawia, e mieszanka ASZ moe by stosowana na rónych obszarach w Polsce. Zawarte w mieszance trawy s odporne na wyniszczenie mechaniczne, co jest szczególnie wane w przypadku terenów drogowych i przemysowych.

Mieszanka ASZ na skarpy, pobocza i nasypy kolejowe

Przygotowana mieszanka znajduje zastosowanie przede wszystkim w rekultywacji terenów drogowych i przemysowych. Moe by uywana do zagospodarowania skarp, poboczy drogowych, nasypów kolejowych, terenów zdegradowanych przez wydobycie surowców czy te had przemysowych. Dziki swoim waciwociom mieszanka ASZ przyczynia si do szybkiego i efektywnego przywracania równowagi ekologicznej na zniszczonych obszarach. Warto doda, e mieszanka ASZ moe by równie stosowana na terenach zielonych miejskich, takich jak parki czy zielece przy ulicach.

Poprawa stanu gleby przez mieszank ASZ

Jedn z najwaniejszych korzyci pyncych z zastosowania mieszanki ASZ jest jej wpyw na popraw jakoci gleby. Zawarte w mieszance trawy s zdolne do pobierania i gromadzenia substancji odywczych oraz mikroelementów, co przyczynia si do odbudowy struktury gleby.

Dziki zastosowaniu mieszanki, na rekultywowanych terenach pojawiaj si nowe siedliska dla rónych gatunków rolin i zwierzt. W ten sposób mieszanka ASZ wspiera ochron biorónorodnoci oraz przyczynia si do przywracania równowagi ekologicznej na zniszczonych obszarach.

Opakowania:

5 kg / 10 kg / 20 kg   w/g potrzeb klienta

Norma wysiewu:
250-300 kg
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe