Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

ycica trwaa pastewna

ycica trwaa ma bardzo dobrze rozwinity system korzeniowy, którego korzenie mog zagbia si w profil glebowy nawet do 150 cm. Jej blaszki liciowe osigaj dugo od 8 do 30 cm, w pocztkowych fazach rozwoju s zoone wpó i gadkie lub nieco szorstkie, a od dolnej strony byszczce. ycica wytwarza równie pdy generatywne, które s wygite u podstawy i mog mie dugo 30–100 cm. Wraz z liczb pokosów wysoko pdów, masa i powierzchnia lici ulegaj zmniejszeniu. Kwiatostanem ycicy trwaej jest paski lub ukowato wygity kos, który jest dwustronny i zawiera od 9 do 29 bezostnych kosków. Koski s naprzemianlegle uoone oraz lekko odstaj, zawieraj 8–10 kwiatów. ycica kwitnienie rozpoczyna w II dekadzie kwietnia i moe koczy nawet we wrzeniu. Jej masa 1000 nasion jest uzaleniona od odmiany i moe wynosi od 1,3 do 4,2 g. Ziarniaki s bezostne, paskie i mog mie kolor jasnobrunatny lub szary. Po dojrzeniu nasiona mog atwo si osypywa. Skad mineralny ycicy trwaej jest bardzo dobry, poniewa ma ona bardzo wysoki poziom biaka, kwasów tuszczowych i wglowodanów oraz niewielk ilo lignin, celulozy i hemiceluloz. Nie kumuluje duych iloci azotu azotanowego. Posiada w swoim skadzie niewielkie iloci substancji antyywieniowych, jednak nie zagraaj one zwierztom. Jest to gatunek trawy odznaczajcy si bardzo du strawnoci, która jest chtnie zjadana przez zwierzta. Szybko rozwija si po wysiewie i w trakcie wschodów oraz bardzo dobrze odrasta po defoliacji. Bardzo dobrze si krzewi, nawet w warunkach duego udeptywania. Jest konkurencyjna wzgldem innych rolin oraz odporna na wysokie zasolenie gleby. Ujemnie reaguje na obecno wolnego glinu w glebie. Wymagania klimatyczne Na wzrost i rozwój ycicy trwaej najlepiej wpywa temperatura 13–18°C, ale jej rozwój przebiega prawidowo równie w nieco niszych temperaturach. Jednak jest to rolina, która wykazuje nisk zimotrwao i odporno na susz. le znosi posuchy letnie oraz zacienianie, poniewa ma due wymagania wietlne. Jest te gatunkiem azotolubnym.

Opakowania:

1000kg

Norma wysiewu:
10 kg/ha
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe